Ценоразписът на кантората е съобразен с Наредба №1  от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения. 

 

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО:

 

Икономичен пакет -Устни и писмени консултации по правни въпроси, справки в съдебни и административни места. Изготвяне на договори, спогодби, нотариални покани, пълномощни, жалби и др, Следене на измененията на законодателството, Обявяване в Търговския регистър на ГФО, Обявяване на действителния собственик на дружеството в Търговския регистър;


Разширен пакет - в допълнение към горния пакет с:Преглед, изменение и допълнение на вътрешни документи и книжа в това число и трудови досиета, търговски договори, Консултации при придобиване и разпореждане с движимо и недвижимо имущество, Събиране на вземания при преференциални условия, Участие при провеждане на преговори и срещи, Съдействие при извънсъдебно разрешаване на спорове, Проучване на имуществено състояние и правен статус на клиенти, Регистрация на нова фирма и промяна на юридическия статус на дружеството в Търговския регистър, Внедряване на GDPR – ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ;