Вещно право и собственост

 
        Адвокатска Кантора Десислава Новоселска-Георгиева предлага правни услуги при сделки с недвижими имоти, представителство пред Нотариус, прехвърляне на недвижими имоти, съдебни дела в защита на право на собственост, вещни права и владение на имоти, делбени дела между роднини и др.
       При нас ще откриете всякакви видове адвокатски услуги. Кантората предлага правни и консултантски услуги, свързани с водене на имотни дела пред съд, уреждане на вещно-правни въпроси. Предоставяме адвокатска помощ при регулирането на отношенията между страните по една сделка с недвижими имоти. Осигуряваме правно представителство пред Нотариус и производство по оспорване на Нотариални актове и нотариални дела.
       Съдействаме при имуществени спорове между наследници и роднини. Осигуряваме адвокатска помощ при вещно-правни дела, пряко свързани с разделянето на земеделски земи. Нашите  адвокати правят задължително предварително проучване на имота и правото на собственост. Те ще Ви информират за наличието на допълнителни вещни тежести. Освен това ще Ви съветват по време на преговорите за покупка на имота. Ще оформят цялата документация по сделката, до финализирането и.

 

 

Семейно и наследствено право

 

Услугите на адвокат, специализиран в областта семейно право имат ясно изразени особености, доколкото всеки един семейно-правен спор е уникален сам по себе си.
         На първо място е необходимо да бъдат установени и урегулирани точките на конфликт в отношенията, за да могат да се минимизират загубите за всяка от страните.
        Изхождайки от факта, че конфликтите в семейните дела се основават на разногласия по отношение на децата и имуществото, грамотният адвокат по семейно право следва да положи всички усилия, за да се опита да ги разреши без участието на съда.
       Разбира се, ако вариант за подобно решаване на ситуацията не се получи, то следва да се пристъпи към подготовка на документите за завеждане на дело пред съд.
       Абсолютно погрешно е мнението, че адвокатът оказва юридическа помощ само при възникване на проблеми.
       В действителност юристът специализиран в семейно-правни казуси е ориентиран към дългосрочното сътрудничество и интерес от благополучието на клиента.  За това и семейният адвокат е по-скоро ефективен правен и житейски съветник, който оказва помощ по широк кръг въпроси, предпазвайки клиентите от необмислени постъпки, отколкото човек призван да разчиства последствията от взетите грешни решения.
Най-често срещаните правни спорове от областта са следните:
На първо място това са споровете касаещи прекратяването на семейните отношения – най-често това са делата за развод по взаимно съгласие или за развод по исков ред.
Тези производства рядко напълно регулират отношенията между съпрузите и значително по-често те се отнасят и до други съпътстващи ги правни казуси каквито са:
Дело за издръжка на родените от брака непълнолетни деца.
Дело за упражняването на родителски права и местоживеене на общите деца, при неразбирателство между родителите по тези въпроси,
Дело за бащинство, предвид това, че често възникват спорни въпроси по отношение на произхода, както дела по въпросите за ограничаване и лишаване от родителски права
Дело за режим на отношения с баба и дядо, при създадени пречки за последните да се виждат с внуците си.
Сред често поверяваните на адвокатите по семейно право са и споровете по делата за домашно насилие, както и тези , както и тези за поставяне под запрещение
Обръщайки се към специализиран адвокат Вие можете да получите помощ по следните въпроси:
Развод с вземане предвид на интересите на клиентите и техните възможности, процесуални позиции, силни и слаби страни в процеса, които могат да бъдат коригирани преди започването на самите съдебни процедури с цел по-благоприятен изход за страната, която е ангажирала нашата кантора.
Съпътстващите развода въпроси касаещи разделянето на общото имущество, получаването на информация за това какво имущество има на разположение другата страна, какви са доходите на страните и кое имущество реално подлежи на подялба и кое е лична собственост и не съставлява съпружеска имуществена общност.
Въпросите касаещи отношенията с децата – с кого те ще живеят, условията за виждане с другия родител, процедурата по плащането на издръжката, имуществените права на децата при развода и др.
Въпросите, които се отнасят до съдържанието на подписан между страните брачен договор – съставянето на брачен договор преди, или след сключването на брака с отчитане правата и интересите и на двамата съпрузи, оспорването на недействителни клаузи от договора и др.
Пряката цел на дейността на нашите адвокати е осигуряването на юридическа безопасност на нашите клиенти и на членовете на тяхното семейство посредством предпазването им от противоречащи на закона и не добре обмислени действия, които да усложнят тяхната процесуална позиция.
Ние можем да предложим най-доброто и правилно решение при ситуация със спор относно родителски права и местоживеене на децата, подялбата на имуществото и развода, включително и така популярното в последно време споделено упражняване на родителски права.
Нашите адвокати ще улеснят процедурата по разрешаване на конфликта в интерес на доверителя посредством преговори, а когато това не доведе до резултат ще съдействат за възможно най-щадящото времето и финансите на клиента съдебно разбирателство.
Нашите адвокати ще защитят Вашите имуществени претенции, ще съставят брачен договор при възможно най-изгодните условия, както и ще реализират процедурата по развод и разделяне на имуществата в интерес на доверителя.
Обръщайки се към специализиран адвокат по семейно право от нашата кантора клиентите ни могат да получат широк спектър от услуги във връзка с техните проблеми като:
Юридическа консултация с предлагане на план за действие по конкретен семеен спор с отчитане на всички обстоятелства и индивидуални особености на казуса.
Представителство на клиента във връзка с преговори с другата страна.
Извънсъдебно решаване на конфликтите и юридическото гарантиране на постигнатите договорености между страните
Правилно и юридически грамотно съставяне на процесуалните документи да пред съда.
Събиране и анализ на доказателствата с оглед защитата на избраната позиция в съдебно заседание.
Професионална адвокатска защита на правата и интересите на доверителя пред първата съдебна инстанция.
Изготвяне и събиране на нови доказателства във връзка с обжалване на решенията пред по-горната апелативна или касационна инстанция.
Контрол върху изпълнението на решението от съдебния изпълнител посредством представителство и извършване на процесуални действия по изпълнителното дело.
Семейното право е сред основните направления в дейността на нашата адвокатска кантора и всеки от адвокатите ни има голям брой дела, чрез които сме създали огромна като обем практика от успешно решени семейно-правни спорове, като постигнатите резултати са превърнали хората, които са ни се доверили в наши редовни клиенти.

ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

      
РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА
 
 Можете да регистрирате Вашата фирма при нас! Бързо, лесно и без да се губи време! Без да посещавате кантората! Изготвяме всички необходими документи, изпращате ни ги по имейл сканирани  и след това ги подаваме в Търговския регистър. Можете да използвате контактната форма, за да изпратите поръчка до нас.

 
ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

 
   Правна кантора Десислава Новоселска-Георгиева предлага абонаментно правно обслужване, спестявайки време и средства при регулярна нужда от правни съвети и консултации относно започващ проект, приключваща или приключила вече сделка, както и стартиращ бизнес.
    
            Абонаментното правно обслужване обхваща правни консултации и проверка на писмени Договори и документи на различни видове търговски дружества и еднолични търговци, както и юридически лица, и лица регистрирани по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в това число – фондации, сдружения и др. При предварително определено и договорено между страните време в рамките на един месец.
            Абонаментното правно обслужване е постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента, за която се дължи месечно заплащане, съобразено с обема на работата. Включва устни и писмени консултации, изготвяне на  двустранни  договори, документи, последващо вписване на промени в Търговския регистър към Агенцията по Вписванията и др.

 
           Договор за абонаментно правно обслужване.   Често пъти се налага за определени клиенти – най-често търговски дружества и юридически лица с по-високи изисквания и нужди от правна защита да сключват Договори за абонаментно правно обслужване, обхващащи  постоянното и регулярно ползване на юридически консултации за различни казуси и адвокатска помощ при възникнали правни въпроси.   В този случай, клиентите сключват договор за абонаментно правно обслужване, с който  Договор адвокатът поема съответното правно обслужване на клиента  срещу предварително уговорено месечно възнаграждение  в зависимост от нуждите на клиента да получи съответните съвети или  правна помощ , изразяваща се в предоставянето на писмени и устни консултации, изготвяне на документи (договори, писма, уведомления, пълномощни, възражения и др.), участие в преговори с партньори на клиента.  В хода на сключеният Договор за абонаментно правно обслужване адвокатът извършва всички дейности, като например вписване на нови промени във фирмата на търговеца пред съответният Търговски регистър, извършва цялостно проучване на висящи съдебни и арбитражни дела, давайки писмени или устни правни  становища, оказва цялостна правна помощ и юридическо съдействие при съдебно или извънсъдебно решаване на възникнали  спорове, осъществява консултиране и осигуряване на юридическа защита при сключване, изменение или прекратяване на трудовите  и търговски договори
          Важното в този случай е, че на основание Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения (а и според наложилата се сред адвокатите практика), абонаментното обслужване не включва всички  дейности и услуги, като процесуално представителство по дела, сделки с недвижими имоти, първоначална регистрация на фирми и някои други действия, освен  онези уговорени между страните.  Разбира се няма проблеми в Договора  за абонаментно правно обслужване да се уговори и възможност за такива услуги , който клиентът да заплати при нужда и възникнала правна необходимост.
           Периодът на абонаметното правно обслужване се определя при взаимна договореност. Времето обаче се степенува според очаквания обем на юридическа работа. В съответния абонамент се включва широка гама правни услуги, предоставяни в рамките на работното време.